25 famous Tagalog family quotes

Welcome to tagalogquotes.online, where we celebrate the importance of family through our collection of Tagalog family quotes. We believe that family is the cornerstone of our lives, and the love and support of our loved ones can help us overcome any obstacle.

Our collection of Tagalog family quotes is carefully curated to capture the essence of the family bond, the joys of family life, and the value of having a strong and supportive family.

Tagalog family quotes

Whether you’re looking for inspiration, guidance, or simply a reminder of the importance of family, our website has got you covered. So, sit back, relax, and let our Tagalog family quotes remind you of the love and warmth that only family can provide.

Table of Contents

Tagalog family quotes

1. Ang lakas ng isang ama ay sa pamilya nagmumula, sa asawang kumakalinga at sa mga anak na sa kanya ay nagpapasaya.

2. Ang pamilya ay isang imporatanteng bahagi ng ating lipunan, dito nabubuo ang mga bagay na mahalaga sa atin, ang ating ambisyon at mga pangarap.

3. Sa pamilya tayo unang natuto kung paano mag-dasal at lumaking may pananampalataya.

4. Iwan ka man ng mga kaibigan mo. Iwan ka man ng taong minamahal mo, at kahit talikuran ka pa ng mundo, di magbabago ang pagmamahal sayo ng pamilya mo.

5. Ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang-buhay.

short Tagalog family quotes

6. Komunikasyon susi sa mabuting ugnayan ng pamilya at pakikipagkapwa.

7. Ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan ay napakalaking nang kayamanan.

8. Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan.

9. Sa panahon ng kagipitan may pamilya kang masasandalan.

10. Ang pamilya ay hindi isang mahalagang bagay lamang. Ito ay ang lahat.

motivational Tagalog family quotes

11. Pahalagahan mo ang pamilyang meron ka. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan sila.

12. Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan.

Also Read: 60 best Tagalog Quotes about Love

13. Pamilya; ito ang kauna-unahang paaralan na napagdaanan ng sinumang tao na nabuhay sa mundo.

14. Hindi importante ang sobrang dami ng pera. Ang importante may masayang pamilya.

best Tagalog family quotes

15. Hindi baleng hindi ka mayaman basta masaya ang iyong pamilya at ligtas sa anumang kapahamakan.

16. Walang salitang pagod na ako sa isang magulang na OFW, basta para sa kinabukasan ng anak lahat kinakaya gaano man kahirap.

17. Ang magkaroon ng kinaroroonan ay tahanan. Ang magkaroon ng minamahal ay pamilya. At ang magkaroon ng pareho ay isang pagpapala.

18. Tandaan; pamilya ang unahin bago ang mga kaibigan at barkada.

funny Tagalog family quotes

19. Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan.

20. Hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sayo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.

21. Pamilya ang unang malalapitan pag may problema.

22. Walang pamilyang perpekto. Naroroon ang pagtatalo, pag-aawayan. Pero sa huli, Ang pamilya ay pamilya, ang pagmamahalan ay laging nandyan.

We hope that you found our collection of Tagalog family quotes to be heartwarming and inspiring. Our aim is to honor the beauty and importance of family, and to remind you of the unconditional love and support that comes from having a close-knit family.

We will continue to update our website with new and fresh content, so be sure to check back often for the latest additions to our collection. If you have any suggestions or feedback, please feel free to reach out to us. Thank you for visiting our website, and we hope that our Tagalog family quotes have helped you appreciate the blessings of family in your life.

Also Read:

25 best Tagalog motivational quotes

30+ best Tagalog life quotes and sayings

30+ Best Tagalog Funny Quotes

2 thoughts on “25 famous Tagalog family quotes”

  1. Pingback: 30+ famous Tagalog friendship quotes - Tagalog Quotes

  2. Pingback: Jose Rizal quotes in Tagalog - Tagalog Quotes

Leave a Comment

Scroll to Top