Jose Rizal quotes in Tagalog

Welcome to our website, where we explore the profound wisdom and timeless insights of Jose Rizal quotes his Tagalog quotes. Jose Rizal, the national hero of the Philippines, was not only a brilliant writer and intellectual, but also a visionary who played a crucial role in shaping the nation’s history.

Our collection of Jose Rizal quotes in Tagalog aims to highlight his profound thoughts and ideas, which continue to inspire and resonate with people today. Rizal’s quotes touch on a wide range of topics, including nationalism, education, love, and freedom, offering a glimpse into his deep understanding of the human condition.

Jose Rizal quotes in Tagalog

Whether you are a student of history, a patriot, or simply someone seeking inspiration, our website is the perfect place to discover and reflect upon the wisdom of Jose Rizal quotes in Tagalog. Join us as we delve into the mind of this remarkable figure and explore the enduring relevance of his words in shaping our present and future.

Jose Rizal quotes in Tagalog

1. Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-kasiyahan sa lahat ng bagay.

Jose Rizal quotes in Tagalog

2. Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan.

3. Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba

4. Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy. Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.

5. Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?

Jose rizal quotes tagalog ang hindi marunong

6. Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.

Jose rizal quotes tagalog ang hindi marunong

7. The glory of saving a country doesn’t mean having to use the measures that contributed to its ruin.

8. When a people holds onto its language, it holds onto a semblance of freedom, like a man who holds onto his independence when he retains his own way of thinking. Language is the thought of a people.

9. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.

Also Read: 20+ best Rider quotes in tagalog

José Rizal quotes tagalog Noli me Tangere

10. Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi, natutunaw wari sa alab ng kaalaman at kabataan.

11. We must win when we deserve it, by elevating reason and the dignity of the individual, loving justice and the good and the great, even dying for it.

12. A revolution, woven in the dim light of mystery, has kept me from you. Another revolution will return me to your arms, bring me back to life.

13. Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy. Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.

Also Read: 35 best tagalog sad quotes (2023)

Jose rizal quotes tagalog pagmamahal sa bayan

14. Ang pagpapaumanhin ay hindi laging kabaitan, siya’y kasamaan pag naguudyok sa paniniil.

Jose rizal quotes tagalog pagmamahal sa bayan

15. The God they preach about is pure invention, a trick. They’re the first ones to not believe in Him.

16. When a people is denied light, home, freedom, justice, all the good things without which life is not possible, and which constitute man’s patrimony, a person has the right to deal with the people who despoil him, like a thief who assaults us in the roadway. No qualifications, no exceptions.

17. Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba.

18. Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.

Also Read: 25+ best basketball quotes in Tagalog

Jose rizal quotes tagalog malansang isda

19. Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.

20. Ang mga henyong ipinapalagay ng mga karaniwang tao na nauna sa kanilang panahon ay nagmistulang gayon sapagkat tinatanaw ng mga humahatol mula sa malayo o napagkakamalang isang buong siglo ang buntot na tinatahak ng mga naiwanan.

21. Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.

22. Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.

Also Read: 30+ famous Tagalog friendship quotes

Jose rizal famous lines

23. Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.

jose rizal famous lines

24. Ang poot walang nililikha kundi mga dambuhala, mga kasamaan, mga salarin.
Tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nakakalikha ng mga bagay na tunay na kahanga-hanga.

25. Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman… Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila.

26. Isa rin akong Espanyol, pero bago ang pagiging Espanyol ay tao ako at bago ang Espanya ay sa ibabaw ng Espanya ay ang kanyang dangal, ang matataas na prinsipyo ng moralidad, ang mga walang-hanggang prinsipyo ng hindi nagbabagong katarungan.

Also Read: 25 famous Tagalog family quotes

jose rizal quotes tagalog with explanation

27. Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.

jose rizal quotes tagalog with explanation

28. Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan.

29. Walang maitutugon ang wika sa tanong ng pag-ibig buhat sa isang sulyap na kumikislap o palihim. Sa halip, sumasagot ang ngiti, ang halik, o ang bugtonghininga.

30. Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-kasiyahan sa lahat ng bagay.

Also Read: 25 best Tagalog motivational quotes

Jose Rizal quotes about education

31. Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.

32. Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.

33. Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman… Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila.

34. Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?

We hope that our collection of Jose Rizal quotes in Tagalog has provided you with a deeper understanding and appreciation for the brilliance and vision of this extraordinary individual. Rizal’s quotes continue to serve as a guiding light for the Filipino people, inspiring us to strive for excellence, embrace our cultural heritage, and fight for justice and freedom.

Our website will continue to update and expand our collection of Jose Rizal quotes in Tagalog, so be sure to check back regularly for new additions. If you have any suggestions or feedback, please feel free to reach out to us. Thank you for visiting our website, and we hope that the Tagalog quotes of Jose Rizal have ignited a sense of pride and determination within you, motivating you to make a positive impact in your own life and in society as a whole.

Also Read:

30+ Best Tagalog broken quotes

50 Real Talk Patama Quotes Tagalog (2023)

Pagsubok Sa Buhay Quotes Tagalog

1 thought on “Jose Rizal quotes in Tagalog”

  1. Pingback: 15 famous Tagalog graduation quotes - Tagalog Quotes

Leave a Comment

Scroll to Top